Online partnerstvá so stránkou Profesia.sk

Všeobecné obchodné podmienky k online partnerstvám so stránkou Profesia.sk

Spoločnosť Profesia, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B (ďalej len „Prevádzkovateľ"), vydáva tieto podmienky on-line partnerstiev, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a osôb pri vzniku, trvaní a zániku on-line partnerstiev.

Žiadateľ o vznik on-line partnerstva odoslaním vyplneného kontaktného formulára súhlasí najmä s nasledujúcimi podmienkami on-line partnerstiev vydaných Prevádzkovateľom:

 • On-line partnerstvom sa rozumie spolupráca Prevádzkovateľa a tretej osoby prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovanej Poskytovateľom a internetovej stránky prevádzkovanej treťou osobou. O vytvorenie on-line partnerstva môže žiadať každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Partner“).
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o vzniku on-line partnerstva.
 • Partnerstvo sa medzi internetovými stránkami Partnera a Prevádzkovateľa uzatvára v rámci win-to-win stratégie. Podstatou win-to-win stratégie, že internetové stránky Partnera a Prevádzkovateľa sa vzájomne na seba odkazujú.
 • V prípade, ak on-line partnerstvo preukáže dostatočný efekt pre Prevádzkovateľa v podobe dosiahnutého výkonu, vzniká partnerovi nárok na odmenu za poskytnuté sprostredkovanie konverzií, pričom výkonom sa rozumie dosiahnutie výnosu pre Prevádzkovateľa (dosiahnuté konverzie, splnené ciele, zisk Prevádzkovateľa). V rámci win-to-win stratégie pri preukázaní výkonu má Prevádzkovateľ právo prednostne poskytnúť ako protihodnotu marketingový priestor na internetovej stránke ním prevádzkovanej alebo službu na základe platného cenníka Prevádzkovateľa.
 • Partner sa zaväzuje na svojej internetovej stránke on-line partnerstvo on-line aktivovať najneskôr do 60 dní odo dňa potvrdenia on-line partnerstva Prevádzkovateľom.
 • Partner na svojich internetových stránkach nie je oprávnený bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa používať ochrannú známku prislúchajúcu Prevádzkovateľovi.
 • Partner je povinný informovať Prevádzkovateľa o zmenách tykajúcich sa on-line partnerstva najneskôr do 30 dní.
 • Prevádzkovateľ export obsahu internetovej stránky poskytuje vo formátoch Link, XML, HTML, RSS.
 • Prevádzkovateľ bez písomnej zmluvnej zmluvy neposkytuje kompletný export obsahu internetovej stránky.
 • Partner sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.


Ochrana súkromia
Partner dáva spoločnosti Profesia spol. s r.o. výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) uvedených v kontaktnom formulári. Prevádzkovateľ v súlade s výslovným súhlasom žiadateľa o on-line partnerstvo spracuje jeho osobné údaje na účely dosiahnutia správneho fungovania spolupráce, najmä na komunikačné účely. Žiadateľ o on-line partnerstvo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov dáva na nevyhnutný čas dosiahnutia účelu spracovania osobných údajov.

Obmedzenia zodpovednosti za škodu
Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými partnermi , ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných partnerom, ako aj za škodu spôsobenú jednostrannou zmenou podmienok on-line partnerstiev, ako aj za škodu spôsobenú jednostranným ukončením on-line partnerstva. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.

Záverečné ustanovenia

 • Partnerstvo sa uzatvára na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky on-line partnerstiev.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov on-line partnerstvo ukončiť. Partner je oprávnený používať on-line partnerstvo v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami, pokynmi Prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.
 • Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a partnera týmito podmienkami on-line partnerstiev výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tieto podmienky on-line partnerstiev nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webe Profesia.sk a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s týmito podmienkami.